Algemene voorwaarden webshop Schaap & Hond

Artikel1 – Definities.

 1. Schaap & Hond, gevestigd te Hoek van Holland, Kvk-nummer 73150088, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die worden aangeboden oor de verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 – Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij pre-orders wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.

Artikel 4 – Aanbod

 1. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Schaap & Hond. Schaap & Hond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling heeft ontvangen.
 2. Producten van Logan Whistles kunnen vanwege hygiënische redenen niet worden geretourneerd.
 3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van de koper aan koper ter beschikking te stellen.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Artikel 6 - Levering

1.Levering geschied vanuit het magazijn van Schaap & Hond. Dit houdt in dat alle verzendkosten voor de koper zijn, tenzij er gekozen is voor afhalen door de koper.

 1. Koper is verantwoordelijk voor het juist doorgeven van of verstrekken van informatie die noodzakelijk zijn voor de levering.

Artikel 7 – Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de aangekochte producten direct te melden aan de verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

Artikel 8 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Schaap & Hond is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen ten alle tijden.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Schaap & Hond zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 9 – Cookies

 1. Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Schaap & Hond is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  Werk- en rechtsgebied | Rechtbank Rotterdam | Rechtspraak

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing sinds 1 februari 2023.